رفتن به محتوا رفتن به فوتر

پنجمین پادشاه

«مظفرالدین شاه»

«مظفرالدین شاه» پنجمین پادشاه سلسله قاجاریه و پنجمین فرزند ذکور و چهارمین ولیعهد«ناصرالدین شاه» بود. مادرش«شکوه السلطنه» در سال چهارم سلطنت به نکاح دائمی شاه درآمد و در سال 1309 هجری قمری در 57 سالگی در تهران درگذشت. «مظفر» در سال 1269 هجری قمری در تهران متولد شد. در 8 سالگی به پیشکاری«عزیزخان مکری» و وزارت«فتحعلی خان صاحبدیوان شیرازی» به فرمانروایی آذربایجان منصوب و یک سال بعد، ولیعهد شد و دوره ولیعهدی او قریب 35 سال به طول انجامید. در ذیقعده 1313 هجری قمری که«ناصرالدین شاه» به قتل رسید، «میرزاعلی اصغرخان امین السلطان اتابک اعظم» تلگراف فوت شاه و سلطنت او را اطلاع داد و یکصدهزار تومان برای مخارج راه فرستاد.«مظفر» ابتدا در تبریز تاجگذاری کرد و پس از 38 روز طی طریق به پیشکاری«سلطان عبدالمجیدمیرزا عین الدوله» وارد تهران شد و تاجگذاری مفصلی کرد.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر