رفتن به محتوا رفتن به فوتر

معتمدالسلطان

«آقا علی امین حضرت معتمدالسلطان»

«معتمدالسلطان آقا محمدعلی امین حضرت»پسر بزرگتر«آقا ابراهیم امین السلطان»آبدارباشی«ناصرالدین شاه»و برادر ناتنی«میرزا علی اصغرخان امین السلطان اتابک»بود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر