رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ملک المتکلمین

«حاجی ملک المتکلمین»که برای مشروطه ایران، منتهای نطق های مهیج را کرد و مردم را متذکر به حقوق خود کرد، به حکم استبداد او را کشتند 

 

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر