رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ملیجک در میان خواجه ها و خدمتکارانش

یکی از نخستین عکس‌های ملیجک درمیان خواجه‌ها و خدمتکارانش. در این تاریخ هنوز از طرف ناصرالدین شاه لقب (عزیزالسلطان) به او داده نشده بود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100