رفتن به محتوا رفتن به فوتر

موتمن الملک

صورت وزیر امور خارجه

میرزا سعید خان( موتمن الملک) وزیر اول خارجه ایران که قرارداد نخستین قزاقخانه همایونی را امضا کرد

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر