رفتن به محتوا رفتن به فوتر

میرهاشم تبریزی

«میرهاشم تبریزی»که در استبداد تمام قوای خود را به کار برد. در طهران به حکم قانون او را به دار کشیدند در رجب 1327

اشتراک گذاری

ارسال نظر