رفتن به محتوا رفتن به فوتر

محمدصادق کوپال

«سرهنگ کوپال»، رییس نظمیه بعدی«رضاخان»

او فرزند«میرزامحمد تاجر» و متولد سال 1272 در خوی بود. پس از انجام تحصیلات مقدماتی در ایران به استانبول رفت و از دانشکده افسری آنجا در رشته توپخانه فارغ التحصیل گردید. پس از مراجعت به ایران وارد ژاندارمری شد و مدارج نظامی را در آنجا طی کرد. در جنگ های مختلف، ازجمله جنگ با«سالارالدوله» شرکت داشت. مدتی نیز ریاست ژاندارمری فارس با او بود. در جنگ بین المللی اول، جزو مهاجرین بود و مدتی در کرمانشاه و استانبول اقامت داشت. در تشکیلات جدید ارتش، آجودان شد و مدتی والی پشتکوه بود. در سال 1326 با احراز درجه سرلشکری، رییس ژاندارمری کل کشور گردید و در سال 1330 ریاست شهربانی به او سپرده شد. او تنها افسری بود که در ارتش ایران به مدت 20 سال در درجه سرتیپی توقف نمود.«کوپال» در اوایل سلطنت«رضاخان» یکی از صاحبان قدرت بود و با اشخاصی مانند«تیمورتاش» و«داور» و«نصرت الدوله» برابری می کرد. به همین دلیل در سن 38 سالگی به ریاست نظمیه کل مملکتی (شهربانی کشور) منصوب شد، ولی نتوانست موقعیت خود را حفظ کند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر