رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ناصرالدّین شاه در سالهای آخر سلطنت خود،بسیار ساده پوش شده بود و مانند گذشته لباس های فاخر سلطنتی را نمی پوشید. لیکن اصرار داشت که بهترین لباس ها را ملیجک بپوشد. در این عکس ملیجک با لباس رسمی سرتیپ اولی و نشان حمایل آن دیده می شود
اعتماد السلطنه در این مورد چنین می نویسد: از تفصیلات تازه این که به ملیجک دوم نشان حمایل «سرتیپی اول» منصب سرتیپی اول داده شد. در فرمان، خطاب« معتمدالسلطانی»به او دادند، در صورتیکه این طفل هشت سال زیادتر ندارند.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر

0/100