رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نشسته از چپ: 1- «پرنس رضا ارفع»، سفیر صلح-2-«ابوالقاسم قره گوزلو»(ناصرالملک) و اعضای سفارت ایران در فرانسه

اشتراک گذاری

ارسال نظر