رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه ای از امیر-15

هو

قربان خاکپای همایون مبارکت شوم      «میرزا ابراهیم خان»تصدق خاکپای همایون شد. جمعی از اهل درخانه بنا به ماموریت به تشییع جنازه و تعزیه او رفتند. درخانه آدم کم است، ولیکن فدوی مشغول امور نوکری سرکار همایون می باشد تا رای و حکم مبارک چه صادر شود.

باقی الامر همایون

اشتراک گذاری

ارسال نظر