رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه ای از امیر-26

هو     قربان خاکپای همایون مبارکت شوم       در باب نوشتجات مقرر فرموده بودید همه را در جوف عریضه حضور همایون فرستاد. اما در میان آنها دو سه کاغذ هست که حفظ آنها برای وقتی لازم است. در باب کاغذ«فیروز میرزا» شام فراموش کردم که به نظر همایون برسانم. چاپار برد. تفصیل را فردا خود این غلام خاکپای همایون عرض می کند. زیاده جسارت نورزید.

باقی الامر همایون

اشتراک گذاری

ارسال نظر