رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نشریه اتحاد سازمان جنبش مقاومت

 

نشریه اتحاد سازمان جنبش مقاومت مورخ 15 دسامبر 1943

تیتر درشت: آزادی

سو تیترها:

رهبر فقط دوگل مبارزه فقط برای آزادی

هدف فقط رساندن صدای مردم فرانسه

سازمان های دیگر جنبش «فرانک تیرور» جنبش مقاومت فرانسه که در نوامبر 1940 در شهر لیون با نام (فرانس لیبرته) تاسیس شد، به پیشنهاد «ژان ژاک سودل» در دسامبر 1941 به (فرانک تیرور) تغییر نام داد. «فرانک تیرور» همچنین روزنامه مخفی جنبش بود که از دسامبر 1941 تا 1957 به انتشار شماره ها ادامه داد و چندین بار تیم تحریریه تغییر کرد. سرانجام تحت هدایت «ژان مولن» ، جنبش با liberation-sud  و با combat ادغام شد و در نهایت movwment unit dela resistance (m.u.r) تشکیل شد.

 

از کتاب (پاسخ به این سوال جهانی که چگونه شارل دوگل شویم؟)

«سنت سایرن» 1970-1890

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر