رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نگاره قدیمی

از راست:«عیسی خان»غلام پیشخدمت-«محمدحسن خان کمان دار»-«اسماعیل خان»-«یوسف خان سپهدار»-«آقا اسماعیل جواهرخان»-«آقا محمدحسن»پیشخدمت

اشتراک گذاری

ارسال نظر