رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نگاره فتحعلیشاه نشسته بر تخت طاووس

«السلطان بن السلطان فتحعلیشاه قاجار»

تخت دارای فر جهان فتحعلیشاهست این- تا که عرشست و بر آن از مُلک، آن عرش ملیک

از روی صف سلام«فتحعلیشاه»که در(کاخ)گلستان بود، نقل شد. رقم«مصورالممالک صمصام»  

اشتراک گذاری

ارسال نظر