رفتن به محتوا رفتن به فوتر

پرتره عضدالملک

پرتره رنگی«عضدالملک علیرضاخان قاجار»با قلم مو- اثر استاد کل«کمال الملک» و تطبیق آن با عکس قدیمی  

اشتراک گذاری

ارسال نظر