رفتن به محتوا رفتن به فوتر

پیامدهای جنگ

آوارگان جنگی در دو سوی راه آهن نشسته اند تا راهی برای رهسپار شدن به جنوب و نجات خود از نیروهای کمونیستی بیابند

اشتراک گذاری

ارسال نظر