رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ژنرال مایدل

نفر سوم از چپ «ژنرال مایدل»است که در اوایل جنگ جهانی اول از طرف دولت روسیه تزاری مامور شد تا بریگاد قزاق را توسعه دهد و به دیویزیون تبدیل نماید تا روس ها بتوانند مقابل نیروهای«اسپیار» که در جنوب به دست انگلیس ها تشکیل یافته بود، عرض اندام کنند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر