رفتن به محتوا رفتن به فوتر

کابینه دوم حسن وثوق

کابینه«حسن وثوق» در سال 1297 شمسی

از چپ: 1- «احمد بدر»(نصیرالدوله) وزیر معارف- 2-«فیروز میرزا فیروز»(نصرت الدوله)وزیرعدلیه- 3-«فتح الله سپهداراعظم»(وزیر جنگ)- 4-«اکبرمیرزا مسعود»(صارم الدوله) وزیر مالیه-5-«حسن وثوق»(نخست وزیر)- 6-«محاسب الممالک» معاون پست و تلگراف- 7- پشت سر«وثوق»، «رضا قلی هدایت»(معاون وزارت معارف)

اشتراک گذاری

ارسال نظر