رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«یونس استادسرایی» معروف به«میرزا کوچک خان»

«میرزا کوچک خان»در نهضت مشروطه، فرماندهی فتح تهران را برعهده داشت. پس از مدتی به رشت بازگشت و نهضت جنگل را پایه گذاری نمود. به دنبال بروز اختلافات داخلی در دولت رشت، توافق نیروهای روسیه و انگلیس و قدرت یافتن دولت مرکزی ایران، نهضت جنگل توسط«رضاخان»سرکوب شد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر