رفتن به محتوا رفتن به فوتر

گلوله بازی شاه

این عکس روزی است که گولوله بازی می کنند در شهر کسویل. یک طرف«ابوالقاسم» و یک طرف دو نفر دخترهای«کاجانفسکی»- شهر صفر 1318

زیرنویس عکس، خط«مظفرالدین شاه»است

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر