رفتن به محتوا رفتن به فوتر

گم شدن مهر اسم و مهر لقب

اعلان«عطاالله الرضوی»صدر دیوانخانه و از اعضای محکمه عالی استیناف فارس مبنی بر گم شدن مهر اسم و لقب وی در 29 شهر صفرالمظفر 1341 و چاپ این اعلان در جریده گلستان  

اشتراک گذاری

ارسال نظر