رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه ای از امیر-24

هو   قربان خاکپای همایون مبارکت شوم، خواستم عریضه، خاکپای همایون عرض نمایم که وعده فرمایش در نظر مبارک هست یا نه. از آن جهت جسارت به عرض عریضه ورزید. باقی الامر همایون

اشتراک گذاری

ارسال نظر