رفتن به محتوا رفتن به فوتر

آزادباش در اردو

عکس اردو در حالتی که افواج از چادرها بیرون آمده، تفنگ هایشان را چاتمه* زده، حالت راحت باش نشسته اند تا حکم مشق به آنها داده شود

* وضع استقرار چند تفنگ بر روی زمین بدین نحو که ته آنها را با کمی فاصله از هم بر روی زمین قرار و سر آنها را به هم تکیه دهند تا بصورت مخروطی در آید.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر