رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«احمدشاه» و در کنار او«شاهزاده محمدحسن میرزا»

در ردیف دوم«رضاخان» ایستاده است.

اشتراک گذاری

ارسال نظر