رفتن به محتوا رفتن به فوتر

از عکس های عبدالله قاجار

عکاس مخصوص اعلیحضرت قدرقدرت شاهنشاهی اروحنا فداه- سنه 1311

عکاسخانه مدرسه مبارکه دارالفنون«عبدالله قاجار»

اشتراک گذاری

ارسال نظر