رفتن به محتوا رفتن به فوتر

از راست:«میرزا حسینخان دکتر»-«ناظم الاطبا»حکیم باشی اردو-«اسکندر میرزا»حکیم فوج چهارمحال- «میرزا شیخ محمد»رییس و  حکیم مریضخانه

ردیف دوم از راست:«میرزا حبیب»رییس فوج جلالی

اشتراک گذاری

ارسال نظر