رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اعلانی از مراجع تقلید نجف

اعلان مراجع تقلید نجف در حرمت دادن مالیات به گماشتگان«محمدعلی شاه»در جهت کوتاه کردن دست وی و خلعش از سلطنت، با تایید علمای ایران بر صحت این حکم در ذیل ورقه 

سند: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر