رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اعلان پیشکار مالیه خمسه

اعلان- نمره 11662

نظر به لزوم مساعدت و رفاهیت اهالی برحسب پیشنهاد این اداره راجع به اخذ مالیات املاک خالصه انتقالی، وزارت جلیله مالیه، تصمیمی فرموده اند که عین آن برای اطلاع و استحضارعموم آقایان و تجار و ملاکین محترم خمسه، ذیلاً درج می شود:

اداره مالیه

جواب نمره(11557)به طوری که دستور داده شده، مالیات جنسی کلیه خالصجات انتقالی را ثلثِ عین جنس و دو ثلث، خرواری 20 تومان دریافت دارید و هرکسی اضافه داده اند، مسترد و اشخاصی که کسر، پرداخته اند، دریافت نمایید و هریک از مالکین از قرارداد مزبور، استنکاف می نمایند، املاک آنها را ضبط و فوری وضعیات و نظریات اداری را نسبت به نسق آتیه آن املاک، اطلاع دهید تا دستور داده شود مفاد این حکم را به عموم ملّاک، ابلاغ و در شهر نیز اعلام نمایید و نتیجه را راپورت دهید. نمره 32064

وزارت مالیه- پیشکار مالیه خمسه

اشتراک گذاری

ارسال نظر