رفتن به محتوا رفتن به فوتر

افسران قشون جدید ایران

از راست:«سرتیپ شاهبختی»-«سرتیپ شیبانی»

«شاه بختی» در سال های بعد به درجه سپهبدی رسید.«شیبانی» مغضوب«رضاخان» شد و به آلمان رفت و در جریان فتح برلین کشته شد

اشتراک گذاری

ارسال نظر