رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«یوسف امیرمجاهدبختیاری»

«یوسف امیرمجاهد»در نهضت مشروطه فعالیت هایی داشت. به هنگام بازگشت«محمدعلیشاه» به ایران به فرماندهی عده ای سوار بختیاری در کرج، با قشون وی درگیر شد.«یوسف امیرمجاهد» در سال 1287 خورشیدی به سمت قوم بختیاری رهسپار شد و به درخواست«علیقلی خان» موضوع فتح اصفهان و تهران را با برادران و عموزاده های خویش مطرح کرد و سپس به جمع آوری نیرو و قشون پرداخت و تا زمان ورود«سردار اسعد» به بختیاری،‌ هفتصد سوار زبده مهیا نمود. در زمان فتح تهران توسط مجاهدین و سواران بختیاری،«یوسف‌خان امیر مجاهد» هم در اردوی«سردار اسعد» حضور داشت و یکی از فرمانده‌های قشون بختیاری بود.

«یوسف امیرمجاهد»در کمیته«قیام سعادت» به رهبری«شیخ خزعل» نیز نقش مهمی داشت.  در این قیام، خوانین بختیاری و شیخ خزعل هم پیمان شدند که در مقابل برنامه ایجاد تمرکز«رضاخان»مقاومت کنند.«امیر مجاهد» از طرف خوانین بختیاری به نمایندگی انتخاب شد و با همراهی«شیخ خزعل» کمیته یاد شده را تشکیل دادند و در دو جبهه به مبارزه با«رضاخان»پرداختند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.