رفتن به محتوا رفتن به فوتر

بازدید از بیمارستان ارتش

نفر سوم از راست«سرتیپ فضل الله زاهدی» و نفر چهارم«سرتیپ جهانبانی» رییس ستاد ارتش جدید در هنگام بازدید از یک بیمارستان ارتشی- سال 1300

اشتراک گذاری

ارسال نظر