رفتن به محتوا رفتن به فوتر

جلد و صفحه 10 تذکره مرور که شامل مشخصات دارنده آن از قبیل: سن، قامت، ریش، محل تولد، مذهب، حرفه، اولاد و عیال است 

اشتراک گذاری

ارسال نظر