رفتن به محتوا رفتن به فوتر

توران آغا ملکه ایران

«توران آغا»(فروغ الدوله) و «تومان آغا»(فخرالدوله) دو خواهر تنی از دختران«ناصرالدین شاه»بودند 

اشتراک گذاری

ارسال نظر