رفتن به محتوا رفتن به فوتر

کولر آزمایش

 

در متن این آگهی چنین آمده است: آزمایش، بزرگترین واحد صنایع فلزی ایران، محصول جدید و ممتاز خود را ارائه می کند.
زیر تصویر نوشته شده: اولی: این درخته که خشک شده بود، چطور امسال گل داد؟
دومی: آخه نسیم”کولر آزمایش”بهش خورده.

مجله توفیق_شماره7- اردیبهشت1347

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر