رفتن به محتوا رفتن به فوتر

جشن تولد در زمان قاجار

جشن تولد«ناصرالدین میرزا ناصری»کوچکترین فرزند«مظفرالدین شاه»و«اشرف خانم سرورالسلطنه»حضرت علیا خواهر«فرمانفرما»که در کنار فرزندش نشسته است 

اشتراک گذاری

ارسال نظر