رفتن به محتوا رفتن به فوتر

جشن مراسم تاجگذاری

به سلطان فرخنده نوجوان- به فرق شهنشاه ایران مدار

مبارک بود تاج و تخت کیان- کند افسرش فخر بر افسران

اشتراک گذاری

ارسال نظر