رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه«مظفرالدین شاه»به خط شکسته تحریری راجع به حواله صدتومانی که برای«کمال الملک»فرستاده است. به خط منشی و صحه شاه.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر