رفتن به محتوا رفتن به فوتر

حکمی برای ادای دیون معوقه

حکم«ناصرالدین شاه»در ادای دیون معوقه«سبزعلی بیگ»توسط«مظفرالدوله»(آقاخان)با نظارت«علاءالدوله»حاکم زنجان

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر