رفتن به محتوا رفتن به فوتر

حکم شاه برای انتظام دادن به ایل ممالانلو

حکم«مظفرالدین شاه»در انتظام دادن به ایل ممانلو تحت سرپرستی امیرتومان«فخیم الدوله» فرزند کهتر«مرحوم سرتیپ میرزا ابراهیم خان مظفرالدوله» 

الملک لله السلطان ابن السلطان«مظفرالدین شاه قاجار»

چون به موجب فرمان شاهنشاه سعیدِ شهید مبرور، البسَه الله حُلل النور، ایل و طایفه ممالانلو به تیول امیرالامراءالعظام«فخیم الدوله»امیرتومان مقرر است و ایل مزبور تفرقه شده اند، به نوعی که هر چند خانوارآنها در محلی سکونت دارند و این فقره باعث اختلال مالیات دیوانی آنها گردیده ، لهذا صدور این ملفوفه فرمان قضا مالوفه، امر و مقرر می فرمائیم که طایفه و ایل ممالانلو درهرجا سکنی داشته باشند، امیرالامراءالعظام«فخیم الدوله» باید جمع آوری نموده و در املاک شخصی خود، ییلاق و قشلاق و محل سکونت داده و مالیات دیوانی آنها را وصول و ایصال نماید .

مقرر آن که حکّام حال و استقبال ولایت خمسه، ایل مزبور را تیول مشارالیه دانسته و از هر قسم تقویت و همراهی که در انتظام و جمع آوری آنها لازم باشد، قصور نورزیده و اکیداً غدغن نمایند که احدی در جمع نمودن آنها به«فخیم الدوله» مزاحمت نداده و حق ممانعت ندارد(تا)که باکمال انتظام از آنها نگاهداری بکند، البته حسب المقرر مرتب داشته و در عهده شناسند.

شهر رجب ایت ئیل ۱۳۱۶

سند از آرشیو آقای مهندس ذوالفقاری

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر