رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دوران ولیعهدی

«مظفرالدین شاه» در دوران ولیعهدی- ایستاده ها از راست:«محمدخان صدیق الدوله»و «امیرنظام گروسی» 

عکس از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر