رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دوگل در انجمن سلطنتی آفریقا

 

«شارل دوگل» به همراه «لرد ترنچارد»، هنگام صرف ناهار در انجمن سلطنتی آفریقا

از کتاب (پاسخ به این سوال جهانی که چگونه شارل دوگل شویم؟)

«سنت سایرن» 1970-1890

اشتراک گذاری

ارسال نظر