رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دکتر لقمان الدوله

لقمان الدوله پزشک ایرانی و نخستین رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود

«محمدحسین لقمان ‌ادهم»، پسر «زین العابدین خان لقمان الممالک» بود. در سال ۱۲۵۸ خورشیدی در تبریز متولد شد. تحصیلات خود را در دانشکدهٔ پزشکی پاریس انجام داد و پس از مراجعت به ایران در تبریز، طبیب مخصوص ولیعهد وقت ، «محمدعلی میرزا» شد. لقب او«معین الاطبا»بود. وقتی شهرتش از شهر تبریز فراتر رفت، محمدعلی شاه او را به دربارش فراخواند. او در جریان استبداد صغیر و به توپ بستن مجلس، تعدادی از آزادی خواهان زندانی در باغ شاه را فراری داد و خودش نیز به فرانسه رفت. در سال ۱۹۰۸ طبیب احمدشاه شد و لقب «لقمان‌الدوله» را از او دریافت کرد. در سال ۱۲۹۵ ریاست طب دارالفنون را به عهده گرفت. او اولین رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر