رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دیدگاه ژنرال دوگل درباره نهضت ملی

«شارل دوگل» در 14 ژوئیه 1943 در سخنان مهمی اظهار داشت: نهضت ملی که هدف آن کمک حائز اهمیت ارتش های متفقین در زمان مناسب است، هرگز به شکل کامل انجام نشد. بنابر این پس از 3 سال آزمایش وصف ناپذیر، مردم فرانسه بار دیگر ظاهر می شوند. آنها با شور و اشتیاق در زیر پرچم های خود گرد هم آمده متحد با یکدیگر به سوی هدف می تازند.این اتحاد که پایتخت امپراتوری امروز به شکلی خیره کننده آن را به نمایش می گذرد، همان است که فردا تمام شهرها و روستاهای ما را به محض آنکه از دست دشمن و عیادی اش رها شوند نشان می دهد.

از کتاب (پاسخ به این سوال جهانی که چگونه شارل دوگل شویم؟)

سنت سایرن 1970-1890

اشتراک گذاری

ارسال نظر