رفتن به محتوا رفتن به فوتر

رجال دوره قاجار

عده ای از رجال اواخر دوره قاجار در حالی که شال و کلاه بر سر و جبه و ردا بر تن دارند، در حال نشسته عکس برداشته اند

اشتراک گذاری

ارسال نظر