رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سالارالدوله

«سالارالدوله» پسر«مظفرالدین شاه»

«ابوالفتح میرزا سالارالدوله» از رجال سیاسی دوران قاجار و پسر دوم«مظفرالدین شاه» بود.«ناصرالدین شاه» در سفر سوم خود به فرنگ هنگام عبور از تبریز، این لقب را به او داد.«باقر عاقلی» در کتاب خود چنین نوشته است: در سال 1318 هجری قمری، فرمانروایی خوزستان، لرستان، بروجرد و بختیاری، همچنین ریاست ایلات آن حدود به انضمام ریاست تمام قشون آن صفحه به «ابوالفتح میرزا سالارالدوله»واگذار شد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر