رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«محمدباقر سعدالسلطنه»در اواخر زمان«ناصرالدین شاه»حاکم قزوین بود. کاروانسرای سعدالسلطنه قزوین(سعادت)از یادگارهای اوست. 

اشتراک گذاری

ارسال نظر