رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سفر به انگلستان

«احمدشاه قاجار»در دیدار از انگلستان

نفر اول از راست:«لرد کرزن»- نفر اول از چپ:«شاهزاده فیروز میرزا»وزیر امور خارجه

اشتراک گذاری

ارسال نظر