رفتن به محتوا رفتن به فوتر

هم صحبتی آلتمایر و دکتر آدنائر

رییس بوندسرات آلمان آقای آلتمایر با صدراعظم متبسم دکتر آدنائر صحبت می کند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100