رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شاه و رجال عصر ناصری

از راست:«ناصرالدین شاه»-«کامران میرزا»نایب السلطنه-«عضدالدوله» پسر«فتحعلیشاه قاجار»-«شاهزاده ملک آرا»برادر«ناصرالدین شاه»  

اشتراک گذاری

ارسال نظر