رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شاه و همراهانش در سفر فرنگ

پشت سر«مظفرالدین شاه»و «اتابک اعظم» از چپ نفر اول:«علی اکبرخان»برادر«مجدالدوله»و نایب ناظر و پیشخدمت مخصوص- نفر دوم:«میرزا جوادخان سعدالدوله»

اشتراک گذاری

ارسال نظر